Polityka ochrony prywatności firmy Yamazaki Mazak UK Ltd

Wstęp

Witamy na stronie  informacji firmy Yamazaki Mazak o ochronie prywatności.
Firma Yamazaki Mazak szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się chronić ich dane osobowe. Niniejsza informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób dbamy o dane osobowe użytkownika podczas odwiedzania przez niego naszej witryny internetowej (niezależnie od miejsca, z którego użytkownik ją odwiedza), przedstawia jego prawa dotyczące prywatności oraz wyjaśnia, w jaki sposób użytkownik jest chroniony przez prawo.

Ważne informacje — kim jesteśmy

Czemu służy niniejsza informacja o ochronie prywatności

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma na celu przekazanie użytkownikowi informacji o tym, w jaki sposób firma Yamazaki Mazak gromadzi i przetwarza dane osobowe uzyskiwane poprzez korzystanie z tej witryny internetowej przez użytkownika, w tym wszelkie dane, które mogą być przekazywane za pośrednictwem tej witryny internetowej, gdy użytkownik uzyskuje do niej dostęp.
Niniejsza witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci — nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.
Jest ważne, aby użytkownik zapoznał się z niniejszą informacją o ochronie prywatności oraz z wszelkimi innymi informacjami o ochronie prywatności lub uczciwym przetwarzaniu danych, które możemy przekazywać w określonych sytuacjach, w których gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe użytkownika, aby był on w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy jego dane. Niniejsza informacja o ochronie prywatności stanowi uzupełnienie innych informacji i nie ma na celu ich zastąpienia.

Administrator

Grupa Yamazaki Mazak obejmuje różne podmioty prawne, a szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć tutaj [https://www.mazak.com/about-mazak/]. Niniejsza informacja o ochronie prywatności została opublikowana w imieniu grupy Yamazaki Mazak Corporation Group, w związku z tym terminy „Yamazaki Mazak”, „my”, „nas”, „nami”, „nam” czy „nasze” w niniejszej informacji o ochronie prywatności oznaczają właściwą firmę z grupy Yamazaki Mazak Group odpowiedzialną za przetwarzanie danych użytkownika.
Firma Yamazaki Mazak Corporation jest administratorem niniejszej witryny internetowej i jest za nią odpowiedzialna.
Wyznaczyliśmy menedżera ds. prywatności danych, który jest odpowiedzialny za zajmowanie się pytaniami związanymi z niniejszą informacją o ochronie prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności, w tym wszelkich wniosków o skorzystanie z praw określonych poniżej, należy skontaktować się z menedżerem ds. prywatności danych, korzystając z danych przedstawionych poniżej.

Dane kontaktowe

Nasze pełne dane znajdują się poniżej:
Pełna nazwa firmy: Yamazaki Mazak UK Ltd
Nazwisko lub nazwa stanowiska menedżera ds. prywatności danych: Tim Gane — Dyrektor ds. systemów biznesowych
Adres e-mail: tgane@mazak.co.uk
Adres pocztowy: Badgeworth Drive, Worcester, WR4 9NF, Wielka Brytania
Numer telefonu: +44 (0) 1905755755
 
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do organu nadzorczego w związku z problemami dotyczącymi ochrony danych w kraju, w którym się znajduje. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania zastrzeżeń użytkownika, zanim zwróci się do organu nadzorczego, dlatego prosimy o skontaktowanie się z nami w pierwszej kolejności.

Zmiany w informacji o ochronie prywatności i obowiązek użytkownika dotyczący informowania nas o zmianach

Niniejsza wersja została po raz ostatni zaktualizowana dnia 29.08.2018 r.

Jest ważne, aby dane osobowe użytkownika, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy użytkownika o informowanie nas, jeśli w trakcie relacji z nami jego dane osobowe ulegną zmianie.

Łącza do witryn internetowych stron trzecich

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie takich łącz lub nawiązanie takich połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia dotyczące prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny internetowej zachęcamy do zapoznania się z informacją o ochronie prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Dane o użytkowniku, które gromadzimy

Termin „dane osobowe” (lub „informacje osobiste”) oznacza wszelkie informacje na temat osoby, na podstawie których ta osoba może zostać zidentyfikowana. Nie obejmuje on danych, z których informacje o tożsamości zostały usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dane osobowe użytkownika, które zgrupowaliśmy w następujący sposób:

 • Dane o tożsamości obejmują imię, nazwisko i tytuł grzecznościowy lub nazwę stanowiska.
 • Dane kontaktowe obejmują adres, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane transakcji obejmują szczegółowe informacje dotyczące produktów i usług zakupionych od nas.
 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie stosowane w urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do tej witryny internetowej.
 • Dane o użytkowaniu obejmują informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych partnerów (stron trzecich) oraz preferencje użytkownika dotyczących komunikacji.

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy również dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, których możemy używać w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą być uzyskane na podstawie danych osobowych użytkownika, ale nie są traktowane jako dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio jego tożsamości. Na przykład możemy agregować dane o użytkowaniu, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak łączymy lub zestawiamy dane zagregowane z danymi osobowymi w sposób umożliwiający bezpośrednio lub pośrednio identyfikowanie użytkownika, dane te są traktowane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

Nie gromadzimy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych o użytkowniku (dotyczy to między innymi informacji dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, wierzeń religijnych lub przekonań filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o zdrowiu ani danych genetycznych czy biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych informacji na temat wyroków skazujących i przestępstw.

Jeśli użytkownik nie podaje danych osobowych

Jeżeli musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z wymaganiami prawa lub zgodnie z warunkami zawartej z użytkownikiem umowy, lecz użytkownik nie spełni naszej prośby o przekazanie tych danych, możemy nie być w stanie wykonać umowy zawartej z użytkownikiem lub zawrzeć przygotowywanej umowy (na przykład aby dostarczyć użytkownikowi towary lub usługi). W takim przypadku może być konieczne anulowanie dostarczenia zamówionych u nas produktów lub wykonania usług, lecz w takim przypadku użytkownik zostanie o tym poinformowany we właściwym czasie.

W jaki sposób gromadzone są dane osobowe użytkownika?

Stosujemy różne metody gromadzenia danych od użytkownika i o użytkowniku, w tym poprzez:

 • Interakcje bezpośrednie. Użytkownik może przekazywać nam swoje dane o tożsamości i dane kontaktowe, wypełniając formularze lub kontaktując się z nami drogą pocztową, telefonicznie, za pomocą wiadomości e-mail lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe podawane przez użytkownika, gdy:
  • składa zamówienie na nasze produkty lub usługi,
  • tworzy konto w naszej witrynie internetowej,
  • zamawia subskrypcję na nasze usługi lub publikacje,
  • prosi o przesłanie informacji marketingowych,
  • bierze udział w konkursie, promocji lub ankiecie albo
  • przekazuje nam swoje opinie.
 • Technologie lub interakcje automatyczne. Podczas interakcji użytkownika z naszą witryną internetową możemy automatycznie gromadzić dane techniczne o sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania użytkownika. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników serwerów i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dane techniczne o użytkowniku, jeżeli odwiedza inne witryny internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.
 • Strony trzecie lub źródła dostępne publicznie. Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika od różnych stron trzecich, jak przedstawiono poniżej:
  • Dane techniczne pochodzące od następujących stron:

(a)    dostawcy usług analitycznych, tacy jak Google, mający siedzibę poza UE,
(b)    sieci reklamowe oraz
(c)    dostawcy usług wyszukiwania.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach: Poniżej są wymienione rodzaje podstaw prawnych, na których opieramy się w celu przetwarzania danych osobowych.

Uzasadniony interes

Interesy naszej firmy w prowadzeniu naszej działalności i zarządzaniu nią, abyśmy mogli zapewnić użytkownikowi najlepsze usługi lub produkty oraz najlepsze i najbezpieczniejsze doświadczenia. Dbamy o to, aby uwzględnić i zrównoważyć potencjalny wpływ na użytkownika (zarówno pozytywny, jak i negatywny) i jego prawa przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych użytkownika w naszym uzasadnionym interesie. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do działań, w przypadku których wpływ tych działań na użytkownika jest nadrzędny wobec naszych interesów (chyba że uzyskamy zgodę użytkownika lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Użytkownik może zwrócić się do nas, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym, jak oceniamy nasz uzasadniony interes pod względem jakiegokolwiek potencjalnego wpływu na użytkownika w odniesieniu do konkretnych działań.

Wykonywanie umowy

Przetwarzanie danych użytkownika w przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, lub w celu podjęcia na żądanie użytkownika kroków przed zawarciem takiej umowy.

Zgodność z obowiązkami prawnymi lub regulacyjnymi

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w przypadku, gdy jest to konieczne w celu przestrzegania obowiązków prawnych lub regulacyjnych, którym podlegamy.

Zgoda

Zasadniczo nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych użytkownika w przypadkach innych niż związane z wysyłaniem do użytkownika bezpośrednich wiadomości marketingowych w wiadomościach e-mail lub SMS. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie skontaktować się z nami i wycofać zgodę na wysyłanie informacji marketingowych.

Czemu służy wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Poniżej przedstawiamy w formie tabeli opis wszystkich sposobów, w jakie zamierzamy wykorzystywać dane osobowe użytkownika oraz jakie są podstawy prawne tych działań. W odpowiednich przypadkach określiliśmy także, jaki jest nasz uzasadniony interes.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną w zależności od konkretnego celu, w którym dane użytkownika są wykorzystywane. Prosimy o kontakt z nami, jeśli użytkownik potrzebuje szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której się opieramy, przetwarzając jego dane osobowe, jeśli w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

Cel/działanie Typ danych Podstawa prawna do przetwarzania danych, w tym kryterium uzasadnionego interesu
Rejestracja jako nowy klient (a) Dane o tożsamości
(b) Dane kontaktowe
Wykonywanie umowy z użytkownikiem
Administrowanie i ochrona naszej działalności i niniejszej witryny internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych) (a) Dane o tożsamości
(b) Dane kontaktowe
(c) Dane techniczne
(a) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (prowadzenie działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz działania w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)
(b) Konieczne do spełnienia obowiązku prawnego
Zarządzanie naszymi relacjami z użytkownikiem, które będzie obejmować:
(a) Powiadamianie użytkownika o zmianach w naszych warunkach użytkowania lub polityce prywatności
(b) Prośba o pozostawienie opinii lub wypełnienie ankiety
(a) Dane o tożsamości
(b) Dane kontaktowe
(c) Dane profilowe
(d) Dane marketingowe i komunikacyjne
(a) Wykonywanie umowy z użytkownikiem
(b) Konieczne do spełnienia obowiązku prawnego
(c) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (aktualizowanie naszych rejestrów danych i badanie sposobu, w jaki klienci korzystają z naszych produktów lub usług)
Dostarczanie odpowiednich treści i reklam w witrynie internetowej oraz mierzenie lub analizowanie skuteczności reklam proponowanych użytkownikowi (a) Dane o tożsamości
(b) Dane kontaktowe
(c) Dane profilowe
(d) Dane o użytkowaniu
(e) Dane marketingowe i komunikacyjne
(f) Dane techniczne
Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (badanie, w jaki sposób klienci wykorzystują nasze produkty lub usługi i rozwijanie ich, rozwój naszej firmy i tworzenie podstaw naszej strategii marketingowej)
Wykorzystywanie analiz danych do ulepszania naszej witryny internetowej, produktów i usług, marketingu, relacji z klientami i ich doświadczeń (a) Dane techniczne
(b) Dane o użytkowaniu
Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (określanie rodzajów klientów dla naszych produktów i usług, aktualizowanie naszej witryny internetowej i zapewnianie odpowiednich treści, rozwijanie naszej działalności i tworzenie podstaw naszej strategii marketingowej)
Przedstawianie sugestii i zaleceń dotyczących produktów lub usług, które mogą zainteresować użytkownika (a) Dane o tożsamości
(b) Dane kontaktowe
(c) Dane techniczne
(d) Dane o użytkowaniu
(e) Dane profilowe
Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (rozwijanie naszych produktów i usług oraz rozwój naszej działalności)

Marketing

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikowi wybór w kwestii niektórych sposobów wykorzystania danych osobowych, szczególnie w zakresie marketingu i reklamy. Ustanowiliśmy następujące mechanizmy kontroli danych osobowych:

Nasze oferty promocyjne

Możemy wykorzystywać dane użytkownika dotyczące tożsamości, dane kontaktowe, dane techniczne i dane o użytkowaniu, aby uzyskać pogląd na temat tego, co według nas może być użytkownikowi potrzebne, czego może chcieć lub co może być dla niego interesujące. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla użytkownika odpowiednie (określamy to jako marketing).
Użytkownik będzie otrzymywać od nas wiadomości marketingowe, jeśli poprosi nas o informacje lub zakupi od nas produkty lub usługi i, w każdym przypadku, o ile nie zrezygnował z otrzymywania takich treści marketingowych.

Marketing stron trzecich

Będziemy uzyskiwać wyraźną zgodę użytkownika, zanim udostępnimy jego dane osobowe w celach marketingowych jakiejkolwiek firmie spoza grupy firm Yamazaki Mazak.

Rezygnacja

Użytkownik może w każdej chwili zażądać od nas lub stron trzecich zaprzestania wysyłania wiadomości marketingowych, kontaktując się z nami w dowolnym momencie.
Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania takich wiadomości marketingowych, nie będzie to miało zastosowania do danych osobowych przekazywanych nam w wyniku zakupu produktu lub usługi, rejestracji gwarancji, doświadczeń związanych z produktami lub usługami ani innych transakcji.

Pliki cookie

Można skonfigurować przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała, gdy witryny internetowe zapisują pliki cookie lub uzyskują do nich dostęp. Jeśli użytkownik wyłączy obsługę plików cookie lub odmówi ich akceptowania, niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub działać nieprawidłowo. Więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, zawiera nasza polityka dotycząca plików cookie.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w celach, dla których je zgromadziliśmy, chyba że z uzasadnionych względów uważamy, że musimy z nich korzystać z innego powodu i że jest to zgodne z pierwotnym celem. Jeśli użytkownik chce uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, może skontaktować się z nami.
Jeśli zajdzie potrzeba wykorzystywania danych osobowych użytkownika w innym celu, powiadomimy go o tym i przedstawimy podstawę prawną, która nam to umożliwia.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika bez jego wiedzy i zgody zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Udostępnianie danych osobowych użytkownika

Być może będziemy musieli udostępniać dane osobowe użytkownika stronom wymienionym poniżej w celach określonych w tabeli w punkcie 4 powyżej.

Wewnętrzne strony trzecie

Inne firmy należące do grupy Yamazaki Mazak Group, które mają swoje siedziby w Japonii, USA, Kanadzie, Meksyku, Brazylii, UE, Turcji, Rosji, Chinach, na Tajwanie, w Korei Południowej, Singapurze, Tajlandii, Indiach, Indonezji, Wietnamie i w Malezji.

Zewnętrzne strony trzecie

Dostawcy usług z siedzibą w Europie, Japonii i w USA świadczący usługi w zakresie IT i administracji systemami.
Profesjonalni doradcy, w tym prawnicy, bankowcy, audytorzy i ubezpieczyciele z siedzibą w Europie, świadczący usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.
Organy regulacyjne i inne organy, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności związanych z przetwarzaniem danych.Strony trzecie, którym możemy postanowić sprzedać części naszej działalności lub naszych aktywów, przenieść na nie prawa do tych części działalności lub aktywów lub dokonywać fuzji z takimi stronami trzecimi. Możemy również starać się przejmować inne firmy lub dokonywać z nimi fuzji. W przypadku zmian dotyczących naszej działalności, nowi właściciele mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika w taki sam sposób, jak określono w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do własnych celów i pozwalamy im tylko na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Udostępniamy dane osobowe użytkownika w ramach grupy Yamazaki Mazak Group. Obejmuje to przekazywanie danych użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Zarówno nasza siedziba, jak i siedziby wielu naszych partnerów zewnętrznych znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), zatem przetwarzanie przez nich danych osobowych użytkownika będzie wiązało się z przekazywaniem tych danych poza EOG.

W każdym przypadku, gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza EOG, zapewniamy podobny poziom ich ochrony, zapewniając zastosowanie przynajmniej jednej z następujących gwarancji:

 • Jeżeli korzystamy z usług niektórych usługodawców, możemy stosować konkretne umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską, zapewniające taką samą ochronę danych osobowych, która obowiązuje w Europie.  
 • Jeśli korzystamy z usług dostawców z USA lub Japonii, możemy przekazywać im dane, jeśli prowadzą oni działalność w ramach Tarczy Prywatności, która wymaga zapewnienia podobnej ochrony w stosunku do danych osobowych przekazywanych między Europą, Japonią i USA.

Jeśli użytkownik pragnie uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnego mechanizmu używanego przez nas przy przekazywaniu jego danych osobowych poza EOG, prosimy o kontakt z nami.

Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie lub wykorzystywaniu danych lub uzyskiwaniu dostępu do danych osobowych użytkownika w sposób nieautoryzowany, zmienianiu ich lub ujawnianiu. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkownika, umożliwiając korzystanie z nich wyłącznie pracownikom, agentom, kontrahentom i innym stronom trzecim, które potrzebują ich ze względu na prowadzoną działalność. Osoby te będą przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.
Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku wszelkich podejrzeń naruszenia ochrony danych osobowych i będziemy powiadamiać użytkownika i wszelkie odpowiednie organy regulacyjne o naruszeniach w sytuacjach, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Przechowywanie danych

Jak długo będziemy korzystać z danych osobowych użytkownika?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak to konieczne, aby zrealizować cele, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, księgowych czy sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko powstania szkód wynikłych z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także uwzględniamy mające zastosowanie wymagania prawne.

Szczegółowe informacje o okresach przechowywania danych dla różnych aspektów danych osobowych użytkownika są dostępne na żądanie — w tym celu należy skontaktować się z nami.

W niektórych okolicznościach użytkownik może poprosić nas o usunięcie swoich danych: więcej informacji zawiera sekcja dotycząca prawa do [żądania usunięcia] poniżej.

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować dane osobowe użytkownika (aby nie mogły już zostać z nim powiązane) do celów badawczych lub statystycznych. W takim przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony bez powiadomienia o tym użytkownika.

Prawa użytkownika

W pewnych okolicznościach użytkownik ma w odniesieniu do swoich danych osobowych prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Użytkownik ma następujące prawa:

Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „wniosek o udostępnienie danych osobom, których dane dotyczą”). Umożliwia ono otrzymywanie kopii danych osobowych, które przechowujemy, oraz sprawdzanie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do żądania wprowadzania poprawek w danych osobowych użytkownika, które przechowujemy. Umożliwia to użytkownikowi korygowanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych, które przechowujemy, jednakże w takim przypadku konieczna może być weryfikacja poprawności nowych danych dostarczanych nam przez użytkownika.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych użytkownika. Umożliwia ono przedstawianie wniosku o usunięcie lub wymazanie danych osobowych, jeżeli nie ma dobrych powodów, aby kontynuować ich przetwarzanie. Użytkownik ma również prawo poprosić nas o usunięcie lub wymazanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy z powodzeniem skorzystał z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), jeżeli mogliśmy przetwarzać dane użytkownika niezgodnie z prawem lub jeżeli jesteśmy zobowiązani do usunięcia jego danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie zrealizować wniosek użytkownika o usunięcie ze względu na istnienie konkretnych podstaw prawnych, o których poinformujemy użytkownika w stosownych przypadkach w chwili złożenia przez niego wniosku.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeżeli opieramy się na uzasadnionym interesie własnym (lub strony trzeciej), lecz ze względu na szczególną sytuację użytkownika chce on wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, jeżeli uznaje, że narusza ono jego podstawowe prawa i swobody. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania informacji, które są nadrzędne wobec praw i wolności użytkownika.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika. Umożliwia ono wniesienie wniosku o zawieszenie przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika w następujących przypadkach: (a) jeśli użytkownik chce, abyśmy ustalili prawidłowość danych, (b) jeżeli wykorzystywanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, byśmy je usunęli, (c) jeżeli użytkownik potrzebuje, byśmy przechowywali jego dane, nawet jeśli nie są nam już potrzebne, ponieważ jest to wymagane do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub (d) użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas jego danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy uzasadnione podstawy prawne o nadrzędnym charakterze, aby z nich korzystać.

Prawo do żądania przekazania danych osobowych użytkownika jemu samemu lub stronie trzeciej. Przekażemy użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie tylko do informacji automatycznych, dla których użytkownik początkowo wyraził zgodę na wykorzystanie lub które wykorzystaliśmy do wykonania umowy z użytkownikiem.

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli opieramy się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczać mu niektórych produktów lub usług. W momencie wycofania zgody będziemy o tym informować użytkownika.
Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregoś z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z nami.

Zazwyczaj nie są wymagane żadne opłaty

Użytkownik nie musi uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub korzystanie z jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobierać rozsądną opłatę, jeśli wniosek użytkownika jest wyraźnie nieuzasadniony, powtarzalny lub przesadny. Ewentualnie w takich okolicznościach możemy odmówić zastosowania się do wniosku użytkownika.

Czego możemy potrzebować od użytkownika

Być może będziemy musieli poprosić użytkownika o podanie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i zagwarantować mu prawo do dostępu do jego danych osobowych (lub do korzystania z innych jego praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem, aby w związku z jego wnioskiem poprosić go o dodatkowe informacje w celu przyspieszenia udzielenia mu odpowiedzi.

Czas na odpowiedź

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Niekiedy może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli wniosek użytkownika jest szczególnie skomplikowany lub użytkownik składa kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy o tym użytkownika i będziemy go informować na bieżąco.


Polityka dotycząca plików cookie firmy Yamazaki Mazak Corporation

Informacje o stosowanych przez nas plikach cookie

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby odróżnić użytkownika od innych użytkowników naszej witryny. Pomaga nam to zapewnić dobre doświadczenia podczas przeglądania naszej witryny internetowej, a także pozwala nam ją ulepszać. Korzystając z naszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie.
Plik cookie to niewielki plik zawierający litery i cyfry, który przechowujemy w przeglądarce lub na twardym dysku komputera, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Pliki cookie zawierają informacje, które są zapisywane na dysku twardym komputera.

Używamy następujących plików cookie:

Ściśle niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszej witryny internetowej. Obejmują one na przykład pliki cookie umożliwiające logowanie do bezpiecznych obszarów naszej witryny internetowej, korzystanie z koszyka lub korzystanie z usług e-fakturowania.

Analityczne pliki cookie / pliki cookie związane z pomiarem wydajności. Umożliwiają nam one rozpoznawanie i zliczanie odwiedzających oraz sprawdzanie, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej witrynie internetowej podczas jej używania. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania naszej witryny, na przykład przez zapewnianie, że użytkownik łatwo znajduje to, czego szuka.

Funkcjonalne pliki cookie. Są one używane do rozpoznawania użytkownika po powrocie do naszej witryny internetowej. Umożliwia nam to personalizowanie treści dla użytkownika, przywitanie go po imieniu i zapamiętywanie preferencji użytkownika (na przykład wyboru języka lub regionu).

Pliki cookie używane do targetowania. Te pliki cookie rejestrują odwiedziny użytkownika w naszej witrynie internetowej, odwiedzone strony internetowe i łącza wybierane przez użytkownika. Informacje te będą przez nas wykorzystywane w celu zapewnienia, by nasza witryna oraz wyświetlane w niej reklamy były bardziej zgodne z zainteresowaniami użytkownika. W tym celu możemy również udostępniać te informacje stronom trzecim.

Więcej informacji na temat poszczególnych plików cookie, których używamy, oraz celów, w jakich je wykorzystujemy, zawiera poniższa tabela.

Plik cookie Nazwa Zastosowanie

__utma,

__utmb

__utmc,

__utmt,

__utmz

__utma,

__utmb

__utmc,

__utmt,

__utmz

Te pliki cookie umożliwiają nam oszacowanie liczby odbiorców i określenie sposobu korzystania przez nich z witryny.

_hjincludedinSample

_hjincludedinSample

Ten plik cookie jest niezbędny do zliczania liczby unikalnych odbiorców

webinarRegistration,

webinarRegistration,

Ten plik cookie zawiera informacje o rejestracji w webinariach
answeredPolls

answeredPolls

Ten plik cookie przechowuje informacje o preferencjach użytkownika, dzięki czemu możemy dostosować naszą witrynę i dostarczyć użytkownikowi oferty dostosowane do jego indywidualnych zainteresowań.

cookieconsent_status

cookieconsent_status

Ten plik cookie przechowuje informację, że użytkownik zaakceptował wykorzystywanie przez nas plików cookie
.ASPXAUTH .ASPXAUTH Plik cookie służący do uwierzytelniania, w którym zapisywane są dane logowania użytkownika.

 

Należy pamiętać, że strony trzecie (w tym na przykład sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, takich jak usługi analizy ruchu sieciowego) mogą również używać plików cookie, nad którymi nie mamy kontroli. Te pliki cookie to prawdopodobnie analityczne pliki cookie, pliki cookie związane z pomiarem wydajności lub pliki cookie używane do targetowania.

Użytkownik może zablokować pliki cookie, włączając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, co umożliwia odrzucanie wszystkich lub niektórych plików cookie. Jeśli jednak użytkownik ustawi parametry przeglądarki tak, by blokowała wszystkie pliki cookie (w tym niezbędne pliki cookie), dostęp do całości lub części naszej witryny może stać się niemożliwy.

Z wyjątkiem niezbędnych plików cookie, wszystkie pliki cookie wygasają po upływie 365 dni.

Pytania dotyczące tej polityki

Pytania dotyczące tej polityki należy kierować do koordynatora witryny internetowej firmy Yamazaki Mazak UK Ltd na adres mazakinfo@mazak.co.uk