Warunki korzystania


KIM JESTEŚMY

Niniejsza witryna, www.mazakeu.pl („Witryna”), prowadzona jest przez spółkę Yamazaki Mazak UK Ltd. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 01508951 mającą swoją siedzibę przy Badgeworth Drive, Worcester, WR4 9NF w Wielkiej Brytanii.

KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Korzystanie przez użytkownika z Witryny podlega następującym warunkom korzystania oraz wszelkim stosownym przepisom prawa. Korzystanie z Witryny oznacza, że użytkownik akceptuje niniejsze warunki bez ograniczeń lub zastrzeżeń. W przypadku braku zgody na niniejsze warunki użytkownik nie może korzystać z Witryny.
WITRYNA PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW BIZNESOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII
Witryna skierowana jest dla użytkowników mieszkających w Wielkiej Brytanii i powinna służyć wyłącznie celom biznesowym. Witryna nie jest przeznaczona do użytku przez konsumentów. Nie oświadczamy, że treści znajdujące się w Witrynie lub dostępne za jej pośrednictwem są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych miejscach.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WITRYNIE

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszej Witrynie oraz publikowanych w niej materiałów. Dzieła te są chronione przepisami prawa autorskiego oraz międzynarodowymi traktatami. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.
Dozwolone jest pobranie fragmentu którejkolwiek strony / którychkolwiek stron z Witryny dla potrzeb własnych, a także odsyłanie innych członków organizacji użytkownika do umieszczonych w Witrynie treści.
Zabrania się modyfikowania jakichkolwiek kopii materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób oraz zabrania się używania jakichkolwiek ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio bądź elementów graficznych bez towarzyszącego tekstu.
Przysługujący nam (i innym zidentyfikowanym twórcom) status autora treści znajdujących się w Witrynie musi być wskazany w każdym przypadku.
Zabrania się użycia jakiegokolwiek fragmentu treści znajdujących się w Witrynie do celów komercyjnych bez uzyskania pozwolenia od nas lub naszych licencjodawców.

O ile nie określono inaczej, znaki towarowe, logo i znaki usługowe (łącznie zwane „Znakami handlowymi”) wyświetlane w Witrynie stanowią własność spółki Yamazaki Mazak UK Ltd lub jej podmiotów stowarzyszonych. Żaden zapis na tej stronie nie powinien być interpretowany jako przyznanie licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek Znaku handlowego wyświetlonego w Witrynie bez naszej pisemnej zgody, zgody naszych podmiotów stowarzyszonych lub takiej strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków towarowych wyświetlonych w Witrynie. Używanie Znaków towarowych wyświetlonych w Witrynie lub innych zawartych w niej treściach w sposób niezgodny z niniejszymi warunkami korzystania jest surowo zabronione.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WIRUSY, A UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO ICH WPROWADZAĆ

Nie gwarantujemy, że Witryna będzie bezpieczna i wolna od błędów lub wirusów.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skonfigurowanie systemów informatycznych, programów komputerowych oraz platformy umożliwiającej dostęp do Witryny. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.
Niedozwolone jest niewłaściwe użytkowanie Witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są szkodliwe lub prowadzą do uszkodzeń technicznych. Nie można podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym znajduje się Witryna oraz wszelkich serwerów, komputerów lub baz danych połączonych z Witryną. Zabrania się atakowania Witryny poprzez ataki typu DoS (odmowa usługi) lub DDoS (rozproszona odmowa usługi). Naruszenie tych postanowień stanowi przestępstwo w świetle brytyjskiej ustawy o nadużyciach komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 roku. Każde takie naruszenie będziemy zgłaszać odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie im danych osobowych użytkowników dopuszczających się takiego naruszenia. W przypadku takiego naruszenia prawo do korzystania z Witryny zostanie natychmiast wstrzymane.

ZAMIESZCZANIE ŁĄCZY DO WITRYNY

Bez wyraźnej pisemnej zgody użytkownik nie może dokonywać retransmisji żadnych treści z Witryny ani ich zmodyfikowanych wersji.
Użytkownik może zamieścić łącze odsyłające do strony głównej Witryny, pod warunkiem że wykona to w sposób uczciwy oraz zgodny z prawem i nie naruszy naszego dobrego imienia ani go nie nadużyje. Niedozwolone jest jednak zamieszczanie łączy w sposób sugerujący jakikolwiek rodzaj powiązania, aprobaty, poparcia lub polecenia z naszej strony, jeżeli takie powiązanie, aprobata, poparcie lub polecenie nie istnieje.
Użytkownikowi nie wolno zamieścić łącza do naszej Witryny na stronie, której nie jest właścicielem.
Nie wolno wyświetlać Witryny w ramce umieszczonej na stronie innej witryny ani tworzyć łączy do jakiejkolwiek części Witryny innej niż strona główna.
Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczenie łączy bez uprzedniego powiadomienia.
Jeśli użytkownik chce umieścić łącze do treści znajdujących się w Witrynie lub z nich korzystać w sposób inny niż opisany powyżej, należy skontaktować się z nami pod adresem websupport@mazak.co.uk.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SERWISY, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ŁĄCZA ZAMIESZCZONE W NASZEJ WITRYNIE

W tej Witrynie mogą znajdować się łącza do serwisów i zasobów dostarczanych przez strony trzecie. Takie łącza zamieszczone zostały wyłącznie dla wygody i mają charakter informacyjny. Takie powiązane serwisy nie podlegają naszej kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za znajdujące się na nich treści ani za zawarte na nich łącza. Udostępnienie jakiegokolwiek łącza nie jest równoważne z naszą aprobatą, poparciem lub poleceniem takiego serwisu.

PRAWA PRZEKAZANE NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z PRZESŁANEGO PRZEZ NIEGO MATERIAŁU

Wszystkie informacje zamieszczane przez użytkownika w Witrynie (z wyjątkiem danych osobowych objętych Polityką prywatności), w tym pytania, komentarze lub sugestie itd., będą traktowane jako informacje jawne. Nie posiadamy żadnego zobowiązania wobec takich informacji i będziemy mogli je swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać wśród innych osób bez żadnych ograniczeń. Możemy w dowolny sposób i w dowolnym celu korzystać z pomysłów, koncepcji, wiedzy know-how lub technik zawartych w takich informacjach, w tym do opracowania, produkcji i marketingu produktów zawierających takie informacje.

UŻYTKOWNIK NIE POWINIEN POLEGAĆ NA INFORMACJACH ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE

Niniejsza Witryna powstała głównie z myślą o dystrybutorach, klientach biznesowych oraz potencjalnych klientach. Niektóre produkty lub usługi opisane w Witrynie mogą być niedostępne, a także możemy w dowolnym czasie zmieniać produkty i usługi opisane w Witrynie. Chociaż dokładamy starań, aby na bieżąco aktualizować informacje zamieszczone w Witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, dotyczących dokładności, kompletności lub aktualności takich informacji. Przed wykorzystaniem informacji produktowych zamieszczonych w Witrynie należy zweryfikować je u lokalnego przedstawiciela spółki Yamazaki Mazak UK Ltd.
Informacje zawarte w Witrynie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują („AS IS”) BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ BĄDŹ DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOROZUMIANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. Informacji tych nie należy interpretować jako porad, na których użytkownik powinien polegać. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w Witrynie bądź przed zaniechaniem takich działań należy uzyskać poradę profesjonalisty lub specjalisty. Ani nasza spółka ani nasi przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub braki w treści znajdujące się w Witrynie.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY I SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Nie wykluczamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec użytkownika w sposób niezgodny z prawem. Dotyczy to odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikłe z naszego zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników, przedstawicieli bądź podwykonawców oraz odpowiedzialności za oszustwo lub podanie fałszywych informacji.
Do odpowiedzialności z tytułu dostaw produktów na rzecz użytkownika zastosowanie będą miały rożne ograniczenia oraz wyłączenia, które przekazywane będą w aktualnych warunkach dostaw obowiązujących w danym momencie.
Wyłączamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne postanowienia, które mogą dotyczyć Witryny lub jakiejkolwiek znajdującej się w niej treści.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu jakiejkolwiek straty lub szkody stanowiącej odpowiedzialność kontraktową, deliktową (w tym z tytułu zaniedbania), naruszenie obowiązku ustawowego lub odpowiedzialność z jakiegokolwiek innego tytułu, nawet w sytuacji, gdy była możliwa do przewidzenia, jeśli wynika i z jest związana z:

 • użyciem lub niemożliwością użycia Witryny; lub
 • użyciem treści wyświetlonych w Witrynie lub poleganiem na nich. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:
  • utratę zysków, przychodów ze sprzedaży, udziału w rynku lub dochodów;
  • przerwę w działalności;
  • utratę spodziewanych oszczędności;
  • utratę możliwości handlowych, wartości firmy (goodwill) lub jej reputacji; lub
  • jakąkolwiek pośrednią lub wynikową stratę lub szkodę.

MOŻEMY ZAWIESIĆ DZIAŁANIE WITRYNY LUB JĄ ZAMKNĄĆ

Użytkownik może korzystać z Witryny bez żadnych opłat.
Nie gwarantujemy, że Witryna i dowolne jej treści będą zawsze dostępne, i że będzie działała w sposób nieprzerwany. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całej Witryny lub wybranych jej części z powodów handlowych bądź operacyjnych.
Ponosimy również odpowiedzialność za dopilnowanie, aby wszyscy użytkownicy, który uzyskują dostęp do Witryny za pośrednictwem połączenia internetowego byli świadomi niniejszych warunków korzystania lub innych obowiązujących warunków oraz aby je przestrzegali.

MOŻEMY WPROWADZAĆ ZMIANY DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Możemy w dowolnym czasie zmienić niniejsze warunki poprzez aktualizację tej strony. Użytkownik powinien odwiedzać tę stronę podczas każdej wizyty w Witrynie, tak aby mieć świadomość warunków obowiązujących w danym czasie.

MOŻEMY WPROWADZAĆ ZMIANY DO WITRYNY

Możemy okresowo zmieniać lub aktualizować Witrynę, tak aby odzwierciedlić zmiany wprowadzone do naszych produktów, potrzeby naszych użytkowników lub priorytety handlowe spółki.

UŻYTKOWNIK KORZYSTAJĄCY Z WITRYNY MOŻE RÓWNIEŻ PODLEGAĆ NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsze warunki korzystania odwołują się do Polityki prywatności, która również obowiązuje użytkowników korzystających z Witryny. Polityka prywatności określa warunki stosowane podczas przetwarzania danych osobowych zebranych przez nas bądź przekazanych przez użytkownika. Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik zgadza się na takie przetwarzanie danych i potwierdza, że wszystkie podane informacje są prawdziwe.

KRAJ WŁAŚCIWY DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Niniejsze warunki korzystania, ich przedmiot i formułowanie (oraz wszelkie pozaumowne spory lub roszczenia) podlegają prawu angielskiemu. Użytkownik oraz nasza spółka wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.
Aby skontaktować się z nami, należy wysłać wiadomość na adres websupport@mazak.co.uk


Dziękujemy za wizytę w naszej Witrynie.